Privacybeleid

De beheerder van deze website hecht belang aan uw privacy.

Deze privacyverklaring beschrijft welke persoonlijke gegevens we verzamelen, waarom we dat doen, hoe lang we deze bewaren en welke rechten u kunt uitoefenen met betrekking tot uw persoonlijke gegevens. Deze verklaring is van toepassing op alle persoonlijke gegevens die via de website, per e-mail of op enige andere wijze aan de beheerder van deze website worden verstrekt.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring vragen heeft of contact met ons wenst op te nemen kan dit via volgende contactgegevens:

Apoyo Webdesign
t.a.v. Simon Devriendt
Eugeen Woutersstraat 4
2220 Heist-op-den-Berg

+32 498 19 03 80
hello@apoyowebdesign.be

De beheerder van deze website houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (General Data Protection Regulation, kortweg GDPR).

Verwerkingsdoeleinden & rechtsgronden

Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt.

Deze informatie zal enkel worden gebruikt in het kader van klantenbeheer, de uitvoering van uw contract(en), om u op de hoogte te houden van onze activiteiten en diensten die in lijn zijn met onze reeds bestaande relatie en voor marketing, zoals het aanbieden van promoties.

De gebruiker kan steeds, kosteloos en op verzoek, zich verzetten tegen het gebruik van zijn of haar gegevens voor direct marketing. Daartoe kan de beheerder van deze website op de hoogte worden gebracht. Uw gegevens worden niet verhandeld, verkocht, verhuurd of doorgegeven aan derden.

De beheerder van deze website verwerkt persoonsgegevens vanuit volgende rechtsgronden:

– Administratie en dienstverlening aan klanten (uitvoering overeenkomst).

– Op de hoogte houden van geïnteresseerden van onze activiteiten via digitale mailings (met toestemming van de betrokkenen; gerechtvaardigd belang).

In zoverre de verwerking van persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft u steeds het recht om de gegeven toestemming terug te trekken.

Ter uitvoering van bovenstaande verwerkingsdoeleinden kan de beheerder van deze website de volgende persoonlijke identiteitsgegevens vragen: voornaam, naam, bedrijf, adres, telefoonnummer, e-mailadres, rekeningnummer, ondernemingsnummer.

Wij verzamelen enkel persoonsgegevens die u zelf aan ons meedeelt op verschillende wijzen; o.a. via inschrijvings-, invul- en contactformulieren, persoonlijk en telefonisch contact, correspondentie per e-mail en brief, … Wij verzamelen geen persoonsgegevens via derden.

Bewaartermijn

De beheerder van deze website bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Wij verbinden ons ertoe minstens om de 5 jaar te verifiëren of je gegevens up-to-date zijn en/of we deze nog langer mogen bewaren. Sowieso heb je te allen tijde het recht om jouw gegevens die in ons bezit zijn te wijzigen en/of te laten verwijderen.

Website & cookies

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en stemt u in met het gebruik van cookies.

De beheerder van deze website kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs de welke u naar onze-website gekomen bent, of het webadres waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk om onze website permanent te verbeteren voor de gebruikers.

Beveiliging van uw gegevens

De beheerder van deze website heeft voldoende technische en organisatorische maatregelen getroffen om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te garanderen. Deze maatregelen stemmen overeen met de aard van de persoonsgegevens en zijn evenredig met de mogelijke ernst van het risico.

Het risico op accidentele of ongeoorloofde vernietiging, verlies, wijziging of toegang tot en enige andere ongeoorloofde verwerking van de gegevens is tot een minimum beperkt. Jammer genoeg kan geen enkel risico volledig worden vermeden. Indien ongeoorloofde toegang wordt verkregen tot de IT-systemen van de beheerder van deze website zullen wij onmiddellijk alle mogelijke maatregelen treffen om de schade aan en/of de diefstal van de gegevens tot een minimum te beperken en waar relevant te melden.

Rechten van de betrokkene

– U heeft recht van inzage en kopie van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben.

– U heeft recht op verbetering en aanvulling wanneer uw gegevens onjuist of onvolledig zijn.

– U heeft recht op gegevenswissing (verwijdering) van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben, en die niet langer strikt noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor ze werden verwerkt. Wij behouden ons wel het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is.

– U heeft het recht op beperking van gegevensverwerking: indien u bezwaar heeft tegen de verwerking van bepaalde gegevens, kan u vragen om deze verwerking te stoppen.

– U kunt bezwaar (verzet) maken tegen de manier waarop bepaalde persoonsgegevens van u verwerkt worden.

– U heeft het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Er wordt geen enkele categorie van personen onderworpen aan eender welke vorm van geautomatiseerde besluitvorming of profilering.

Via het adres bovenaan deze privacyverklaring kunt u ons contacteren om uw rechten uit te oefenen, vergezeld van een motivatie voor uw vraag. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens of over de uitoefening van uw rechten dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen.

U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming: Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA), Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, commission@privacycommission.be

Wijzigingen aan onze privacyverklaring

De beheerder van deze website kan haar privacyverklaring steeds aanpassen. De laatste wijziging gebeurde op donderdag 3 oktober 2019.